Pszichológia BA

Pszichológia BA

Pszichológia BA

A képzés célja

a pszichológia elméleti alapismereteiben és alapvető módszereiben jártas, azokat hasznosítani tudó szakemberek képzése, akik szakmai vezetés mellett alkalmazott pszichológiai feladatok, résztevékenységek ellátására alkalmasak. A képzés során a hallgatók képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztői célú beavatkozásban való közreműködésre. A végzettek kellő mélységű elméleti és módszertani ismerettel rendelkeznek a pszichológusképzés második ciklusban történő folytatásához.

Főbb tárgyak

Az alapszak a lélektan főbb területeibe ad betekintést, széles körű alapozást és elmélyült tudást nyújt e területeken, illetve a választott speciális témákban. Az általános lélektan az észlelés, a figyelem, a tanulás, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás, a tudat, a motiváció és az emóció témaköreit dolgozza fel. A személyiség-lélektan a főbb személyiségelméleteket mutatja be és a személyiség-diagnosztika alapvető módszertanával ismertet meg. A szociálpszichológia a társas megismerés, a személyes interakciók, a csoportdinamika, a csoportok közötti viszonyok, és a társadalmi folyamatok vizsgálatába vezet be. A fejlődéslélektan a csecsemőkortól az időskorig követi nyomon az emberi megismerés, affektív folyamatok, viselkedés és társas viszonyok alakulását. 

A pszichológiai alapképzés jelentős mértékben támaszkodik a társtudományokra: biológiai pszichológiai, idegtudományi, társadalomismereti, kultúrakutatási, szociológiai, közgazdaságtani valamint hangsúlyosan statisztikai és módszertani tárgyakat is tartalmaz a tanterv. 

Az alapképzés felsőbb évfolyamain mód van a pszichológia alkalmazott területeivel való elmélyültebb ismerkedésre, a klinikai pszichológiai, az egészségpszichológiai, a munka- és szervezetpszichológiai, neveléspszichológiai és a tanácsadás pszichológiájába bevezető tantárgyak keretében. Mindezek mellett a viselkedéselemzői munkához szükséges etikai és jogi ismereteket is elsajátítják a hallgatók és a pszichológus szakma alapvető módszerein, a szakma történetén keresztül a pszichológus gondolkodásmódot is igyekszünk átadni. 

A képzésben jelentős arányban szerepelnek a szemináriumi-gyakorlati kurzusok, melyek személyes élményt nyújtanak, képességeket, jártasságot fejlesztenek és módot adnak az oktató és a hallgató közötti személyes kapcsolatra. Mód van már az alapképzés során is a saját szakmai érdeklődés kielégítésére és a viselkedéselemzői munkához szükséges alapvető készségek (pl. kommunikációs, önismereti, diagnosztikai) fejlesztésére.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Viselkedéselemző

Elhelyezkedési lehetőségek

A pszichológia alapképzési szakot végzettek alkalmasak az okleveles pszichológus munkáját segítő tevékenység végzésére minden nevelést, képzést, fejlesztést, újranevelést, korrekciót, gyógyító illetve rehabilitációs tevékenységet végző szervezetben, intézményben. Különösen alkalmasak egyéni, csoportos és szervezeti szintű pszichológiai alkalmassági és egyéb vizsgálatok elvégzésére, standard pszichológiai eljárások alkalmazására. Az alapképzésre épülő szakirányú továbbképzéseken azok is további szakmai ismereteket, jártasságot szerezhetnek, akik nem a mesterképzést választják.

Továbbtanulási lehetőségek

Az alapképzési szakon végzettek a pszichológiai képzést mesterszinten folytathatják, mellyel okleveles pszichológus diplomát szerezhetnek. Ezen kívül továbbtanulhatnak interkulturális pszichológia és pedagógia, emberi erőforrás tanácsadó, neveléstudományi, valamint tanári mesterképzési szakon is. Karunk a pszichológia mesterképzési szakon hét specializációt tervez indítani: a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, az interperszonális és interkultúrális pszichológia, a klinikai egészségpszichológia, a kognitív pszichológia, a munka- és szervezetpszichológia, a tanácsadás- és iskolapszichológia, valamint a társadalom- és szervezetpszichológia specializációt.

A Pszichológia BA képzés felelőse: Kiss Orhidea

kiss.orhidea@ppk.elte.hu

Tel.: 06-1-411-6500/5636

Felvételi információk

Az ELTE PPK nyílt hete keretében megtartott alap- és mesterszakos tájékoztató előadások felvételei elérhetők