Futó projektek

1. A drogprevenció szakmaiságának fejlesztése az Európai Unióban (JUST/2011-2012/DPIP/AG Actions Grant)

témavezető:  Felvinczi Katalin (PPK Pszichológiai Intézet)

A projekt egy korábbi fejlesztés (European Drug Prevention Standards) folytatásának tekinthető. Célja a drogprevenciós gyakorlat szakmaiságának fejlesztése az uniós tagállamokban a korábban kimunkált standardok alapján

A tervezett tevékenységek az alábbi konkrét célok mentén kerülnek megvalósításra:  

  1. Annak bemutatása, hogy miként biztosítható a standardoknak megfelelő gyakorlati tevékenység, tekintettel az egyes országok eltérő kulturális beágyazottságára és a megcélzott színterek sok féleségére. 
  2. A standardok felhasználóbarát formában történő közzététele, tekintettel a különböző célcsoportokra.
  3. A professzionális attitűdök fejlesztése, a bizonyíték alapú fejlesztések elterjesztése és a munkaerő fejlesztés részévé tétele.
  4. A kimunkált standardok márkanévvé történő fejlesztése a prevenciós szakemberek körében

2. Az intelligenciával kapcsolatos vélekedések jelentudatos fejlesztése - OTKA FK (2017)

témavezető:  Nagy Tamás (PPK Pszichológiai Intézet)

A diákok saját magukkal kapcsolatos vélekedései erőteljesen hatnak arra, hogy milyen módon tanulnak és fejlődnek az iskolában. Azok a diákok, akiknek rögzült szemléletmódja van, úgy vélik, hogy az intelligenciájuk stabil és azon nem lehet változtatni. Ezzel szemben azok a diákok, akik fejlődésfókuszú szemléletmóddal rendelkeznek, úgy vélik, hogy az intelligenciájuk fejleszthető. A jelen projekt célja, hogy a szemléletmódok és a jelentudatosság közötti kapcsolatot feltárja. Feltételezzük, hogy a jelentudatosság az önbíráló gondolatok és negatív érzések csökkentése által kulcsfontosságú szerepet játszik a kudarcokból való tanulásban. Korábbi kutatások szerint a rövid, online fejlődésfókuszú szemléletmód intervenciók hatékonyak voltak a jegyek javításában és a bukások csökkentésében. A jelen kutatásban kérdőíves, kísérleti és intervenciós módszerek által célunk megvizsgálni, hogy a jelentudatosság és a fejlődésfókuszú szemléletmód kombinációja még nagyobb pozitív hatást eredményezhet erősebb tanulmányi motivációk, jobb tanulmányi átlag és alacsonyabb lemorzsolódás tekintetében.

3. A globális jóllét modell kidolgozása és empirikus validitásának igazolása a személyiségtényezők figyelembevételével OTKA - Alapkutatási pályázat 2015.

témavezető: Oláh Attila (PPK Pszichológiai Intézet)

A kutatás célkitűzése egy olyan Globális Jóllét modell kimunkálása, amely rendszerbe foglalja az irodalomban elkülönülten tanulmányozott jóllét komponenseket (érzelmi jóllét, pszichológiai jóllét, szociális jóllét) és kibővíti azokat a spirituális jóllét komponensével. Az így megalkotott Globális Jóllét modell operacionalizálására a projekt keretében kidolgozásra és validálásra kerül egy új többskálás kérdőív, amely a jóllét teljes spektrumáról informál. A projekt egyik célkitűzése egy olyan pszichometriailag hiteles diagnosztikai eszköz létrehozása, amely a mentális egészség indikátoraként értelmezett Globális Jóllét állapotát méri és egyben a mentális egészség aktuális szintjét mutatja meg a bágyadtság (languishing) és virágzás (flourishing) pólusokkal jellemezhető dimenzión.

4. A hatékony alkalmazkodás kulcsfontosságú elemei kihívást jelentő környezetben - MTA - Lendület I. és Lendület II. program 2018-2023 –

témavezető:  Veres-Székely Anna (PPK Pszichológiai Intézet)

A bölcsőde, az óvoda, és az iskolák megkezdése kihívást jelent szinte minden ember életében. A változással járó stressz jól kimutatható, azonban nem világos, hogy mik azok az összetevők, melyek a megküzdést segítő hatékony adaptációt segítik. A projektben egy interdiszciplináris kutatócsoport kerül kialakításra pszichológus, pedagógus, valamint informatikai és molekuláris genetikai szakemberek bevonásával. Az élet több színterén kerül sor az intézménybe való bekerülés utáni kontrollált, randomizált vizsgálatokra.

Célunk az új környezettel való megküzdés faktorainak azonosítása. A projekt konkrét haszna objektív mutatókon alapuló új mérőeszközök alkalmazása és validálása a társadalomtudományokban, valamint könnyen alkalmazható meditációs programok kidolgozása.

5. A romák elleni diszkrimináció csökkentésének bizonyítékokon alapuló módszerei Európa változó politikai környezetében (REC-RDIS-DISC-AG-2017)

Témavezető: Kende Anna (PPK Pszichológiai Intézet)

A romákkal kapcsolatos diszkrimináció csökkentését szolgálja az az összességében 430 ezer eurós pályázat, amelyet Kende Anna, a Szociálpszichológia Tanszék vezetője irányításával nyert el egy öt résztvevős, nemzetközi egyetemi konzorcium az Európai Bizottság döntése nyomán.  Az “Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe” című projekt civilek és véleményformálók bevonásával ad lehetőséget olyan kutatásra, amelyek segíthetnek a romákkal kapcsolatos diszkrimináció elleni fellépésben, azáltal, hogy feltérképezik azok pszichológiai mozgatórugóit.

A konzorciumot a PPK koordinálja; tagja még az University of Limerick (Írország), a Iasi Egyetem (Románia), a Párizs-Nanterres-i Egyetem (Franciaország), valamint a Szlovák Tudományos Akadémia.