Specializációk

A Pszichológiai Intézet pszichológia MA képzési programjában oktatott tantárgyakat tartalmazó mintatervek elérhetők itt.

Bemutatkozó videók az MA képzésről itt megtekinthetőek.

Specializációkról:

Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció

A Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció a tipikus és az atipikus fejlődés területén korszerű elméleti és módszertani tudás nyújt átfogó diagnosztikai munka, terápia, saját kutatómunka végzéséhez gyermekekkel foglalkozó intézményekben. Készségszintű tudást nyújt, szupervízió mellett végezhető diagnosztikai és terápiás tevékenységre és kutatómunkára. 

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: pszichopatológia, diagnosztika, terápiás tevékenységek, fejlődéspszichológiai és klinikai gyermekpszichológiai kutatások. 

A specializáció szakmai tartalma, főbb területek:

 • Kognitív fejlődés-idegtudomány
 • Fejlődéspszichopatológia
 • Családi szocializáció
 • Intézményes gyermeknevelés
 • Társas megismerés és fejlődése
 • Gyermek és serdülő pszichiátria
 • Gyermekpszichodiagnosztik
 • Gyermekpszichoterápiás irányzatok
 • Pszichofarmakológia
 • Gyermekvédelem
 • A társtudományi alapozás egy-egy társszakma magas szintű ismereteibe ad betekintést

A specializáció felelőse: Dr. Balázs Judit 

A specializáció gondozója a Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék.

 


Klinikai és egészségpszichológia specializáció

A Klinikai és egészségpszichológia specializáció átfogó diagnosztikai, terápiás, klinikai kutatási ismeretekkel bíró és széles körű módszertani jártassággal rendelkező szakembereket képez, akik a pszichológia tudományának tudásanyagát képesek az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés szolgálatába állítani. Célja az egészségkárosodás és mentális problémák megelőzésének, korai felismerésének, kezelésének / terápiájának, illetve rehabilitációjának módszertani megismertetése. Felkészíti a hallgatókat a klinikai gyakorlati és a kutatómunka gyümölcsöző összehangolására. 

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: klinikai és diagnosztikus munka, segítő, motiváló kommunikáció, egészségfejlesztési programok tervezése és értékelése, klinikai kutatások értékelése és gyakorlati relevanciájának azonosítása.

A specializáció szakmai tartalma, főbb területek:

 • Interjútechnikák és alapkészségek a klinikumban
 • Pszichopatológia
 • Gyermek- és serdülő pszichiátria
 • Neuropszichológia (diagnosztika és rehabilitáció)
 • Pszichodiagnosztika és klinikai esetmegbeszélés I. és II.
 • Pszichofarmakológia és addiktológia
 • Egészségpszichológia
 • Klinikai egészségpszichológia
 • Pszichoedukáció és motivációs interjú gyakorlata
 • Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek

A specializáció felelőse: Rigó Adrien

A specializáció gondozója a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék és a Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék


Kognitív pszichológia specializáció

A Kognitív pszichológia specializáció hallgatói magas szinten és széles látókörben elsajátítják a modern kísérleti pszichológia, és ennek vezető irányzata, a kognitív pszichológia szemléletét, az ehhez kapcsolódó módszereket, és alkalmazásuk készségeit. Lehetőséget nyújt a modern fejlődéspszichológia gyakorlati és a kognitív pszichológia és neuropszichológia kutatási és/vagy gyakorlati irányaiban továbbfejlődni. Tájékozottságot biztosít a kapcsolódó területeken – elsősorban a neuropszichológia, kognitív tudomány, idegtudomány, neurobiológia – ismeretanyagában és módszereiben.

A specializáció szakmai tartalma, főbb területek:

 • Észlelés
 • Emlékezet
 • Szociális kogníció és tudat
 • Kognitív idegtudomány
 • Pszicholingvisztika
 • Magatartásszabályozás
 • Döntéspszichológia
 • Programozás (Python) és kísérletvezérlés
 • Matlab/Octave programozás

A kutatási gyakorlatok adják a képzés gerincét, a következő területeken:

Vezetett kutatómunka a kognitív pszichológia területén

Módszertani képzések:

 • Elektrofiziológiai labor
 • Agyi képalkotó eljárások
 • Neuropszichológia
 • Programozás
 • Szemmozgás labor
 • Babalabor

A szakirány felelőse: Király Ildikó

A képzés gondozója a Kognitív Pszichológia Tanszék.

A képzésről további információk találhatók itt.


Munka- és szervezetpszichológia specializáció

A Munka- és szervezetpszichológia specializáció - szervezet- és vezetéspszichológiai fókusszal - hallgatói képessé válnak a munkatársak, a vezetők, a teamek és a szervezetek eredményességének, szociális és érzelmi tőkéjének fejlesztésére a vezetés- és szervezetpszichológia modern ismeretanyagának és gyakorlati eszköztárának alkalmazása révén. Belső munkatársként a HR, a munkaerő- és szervezet-fejlesztés területén, külső szakemberként szervezetfejlesztő, coaching- és tréningcégek munkatársaként is jól hasznosíthatók a specializáción megszerzett kompetenciák. 

A képzés által nyújtott ismeretek köre:

 • Szervezeti stratégia, struktúra és folyamatok
 • Vezetés- és szervezetpszichológia
 • A kiválasztás, beillesztés, képzés, teljesítmény és karrier menedzsment, valamint ösztönzés
 • Munkahelyi stressz kezelése, reziliencia és egészség fejlesztés
 • A szervezeti elkötelezettség erősítése
 • Csoport és szervezeti dinamika
 • A munkával kapcsolatos lelki problémák felismerése és kezelése
 • Interkulturális menedzsment és kommunikáció
 • Gazdaságpszichológia és döntéshozatal

A képzés során megszerezhető gyakorlati készségek:

 • Szervezeti és team diagnózis készítése
 • A vezetők fejlesztési igényeinek felmérése tesztek és kérdőívek segítségével
 • Környezet-ember rendszerszemlélet
 • Értékelő és fejlesztő központok (AC, DC) összeállítása és instruálása
 • Szervezetfejlesztési projektek megtervezése és vezetése
 • Egyéni, csoportos és team coaching alkalmazása
 • Csoportvezetés és facilitálás
 • Tréningigények felmérése, tréningek megtartása
 • A fejlesztő beavatkozások hatékonyságának mérése
 • Szervezetpszichológiai kutatási projektek kidolgozása és megvalósítása

A szakirány felelőse: Kádi Anna

A képzés gondozója a Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék

A képzésről további információk találhatók itt.


Tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció

A Tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció elsősorban gyakorlatban dolgozó szakembereket képez, akik diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési és krízistanácsadás területeivel foglalkozó intézményekben képzelhető el.

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: életvezetési, pár és családi tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, csoportos tanácsadás, óvoda- és iskolapszichológia, nevelési tanácsadás, krízisintervenció, gyermek-pszichodiagnosztika, egészségpszichológiai tanácsadás.   

A specializáció szakmai tartalma, főbb területek:

 • Egyéni életvezetési tanácsadás
 • Csoportos tanácsadás
 • Diagnosztikai módszerek az egyéni tanácsadásban
 • Krízistanácsadás
 • Családi tanácsadás
 • Pálya- és munkatanácsadás
 • Iskolapszichológia
 • Nevelés és oktatás pedagógiája és pszichológiája
 • Fejlődéspszichopatológia és egyéni tanácsadás az iskolában
 • Gyermekvédelmi pszichológia (HH roma)
 • Egészségfejlesztés  és preventív programok iskolában
 • Tanulási zavarok diagnosztikája és fejlesztése
 • Tanulást segítő módszerek, tehetséggondozás
 • Iskolapszichológia esetelemzés és csoportfejlesztés

A szakirány felelőse: Kaló Zsuzsa

A képzés gondozója a Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék


Társadalom- és szervezetpszichológia specializáció

A Társadalom- és szervezetpszichológia specializációszociálpszichológiai fókusszal - folyamatosan megújuló elméleti és a gyakorlatban is alkalmazható tudást ad a szociálpszichológia különböző területein: a kurrens tudományos kutatásokról, valamint a társadalom és a gazdaság, a közvélemény, az oktatás és a média folyamatainak szociálpszichológiai elemzéséről. Segít jártasságot és készségeket kialakítani akár az elméleti vagy alkalmazott kutatói, akár a szakértői-tanácsadói karrierhez.

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: tudományos kutatás, közvélemény- és piackutatás, politikai tanácsadás, döntéstámogatás, reklám, marketing, médiaelemzés.

Az Interperszonális és interkulturális pszichológia fókusz az interkulturalitást nem csupán elméletileg alapozza meg, hanem nagy hangsúlyt fektet annak gyakorlati alkalmazására is a pszichológusi munka különböző területein. A hallgatók későbbi munkájuk során akár kutatóként, akár gyakorlati szakemberként hasznosítani tudják a nálunk megszerzett tudásukat; képessé válva a sokféleségben rejlő lehetőségek kreatív kiaknázására. 

A képzés felelőse: Hadarics Márton

A képzés a Szociálpszichológia Tanszék és az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet közös gondozásában áll.

A képzésről további információk találhatók itt.

A szakirány bemutatkozó videója elérhető itt.