Specializációk

Specializációk

A Pszichológiai Intézet pszichológia MA képzési programjában oktatott tantárgyakat tartalmazó mintatervek elérhetők itt.

Bemutatkozó videók az MA képzésről itt megtekinthetőek.

Specializációkról:

Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció

A Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia specializáció egy két lábon álló mesterképzés, melyben a fejlődés-lélektani és a klinikai gyermekpszichológiai modul egymást erősítve, kiegészítve fonódik össze. A szakirány elvégzésével hallgatóink képesek átfogó diagnosztikai munka végzésére, illetve a prevenció különböző szintjein nyújtható pszichológiai ellátásban való részvételre, és széleskörű tájékozottsággal bírnak a bizonyítékokon alapuló pszichológiai terápiák területén. Ugyanakkor kutatási ismereteik és alapos módszertani jártasságuk révén képesek önálló kutatómunkára is. Hallgatóink felkészültek lesznek tanulmányaik folytatására mind a szakpszichológusi - elsősorban gyermekklinikai, tanácsadói, a későbbiekben neuropszichológiai területen -, mind a doktori képzésben.

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: pszichopatológia, diagnosztika folyamata, terápiás lehetőségek, fejlődéspszichológia és a klinikai gyermekpszichológia kutatások.

A specializáció szakmai tartalma, főbb területek:

 • Kognitív fejlődés-idegtudomány
 • Fejlődéspszichopatológia
 • Családi szocializáció
 • Intézményes gyermeknevelés
 • Társas megismerés és fejlődése
 • Gyermek és serdülő pszichiátria
 • Gyermekpszichodiagnosztika
 • Gyermekpszichoterápiás irányzatok
 •  Pszichofarmakológia
 •  Gyermekvédelem
 •  A társtudományi alapozás egy-egy társszakma magas szintű ismereteibe ad betekintést

A specializáció felelőse: Balázs Judit

A specializáció gondozója: A Fejlődés és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék


Klinikai és egészségpszichológia specializáció

A Klinikai és egészségpszichológia specializáció átfogó diagnosztikai, terápiás, klinikai kutatási ismeretekkel bíró és széles körű módszertani jártassággal rendelkező szakembereket képez, akik a pszichológia tudományának tudásanyagát képesek az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés szolgálatába állítani. Célja az egészségkárosodás és mentális problémák megelőzésének, korai felismerésének, kezelésének / terápiájának, illetve rehabilitációjának módszertani megismertetése. Felkészíti a hallgatókat a klinikai gyakorlati és a kutatómunka gyümölcsöző összehangolására. 

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: klinikai és diagnosztikus munka, segítő, motiváló kommunikáció, egészségfejlesztési programok tervezése és értékelése, klinikai kutatások értékelése és gyakorlati relevanciájának azonosítása.

A specializáció szakmai tartalma, főbb területek:

 • Interjútechnikák és alapkészségek a klinikumban
 • Pszichopatológia
 • Gyermek- és serdülő pszichiátria
 • Neuropszichológia (diagnosztika és rehabilitáció)
 • Pszichodiagnosztika és klinikai esetmegbeszélés I. és II.
 • Pszichofarmakológia és addiktológia
 • Egészségpszichológia
 • Klinikai egészségpszichológia
 • Pszichoedukáció és motivációs interjú gyakorlata
 • Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek

A specializáció felelőse: Rigó Adrien

A specializáció gondozója a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék és a Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék


Kognitív pszichológia specializáció

A Kognitív pszichológia specializáció egy intenzív kutatásra építő program, amely a magasabbrendű megismerési folyamatok – mint az észlelés, figyelem, emlékezet, numerikus kogníció és nyelv – fejlődéspszichológiai és idegtudományi vizsgálatára fektet kiemelt hangsúlyt.

A kognitív pszichológia specializáció hallgatói magas szinten és széles látókörben elsajátítják a modern kísérleti pszichológia és ennek vezető irányzata, a kognitív pszichológia szemléletét, az ehhez kapcsolódó módszereket és alkalmazásuk készségeit. Lehetőséget nyújt a modern fejlődéspszichológia gyakorlati és a kognitív pszichológia és neuropszichológia kutatási és/vagy gyakorlati irányaiban továbbfejlődni.

A specializáció szakmai tartalma, főbb területek:

 • Észlelés
 • Emlékezet
 • Szociális kogníció és tudat
 • Kognitív idegtudomány
 • Pszicholingvisztika
 • Magatartásszabályozás
 • Döntéspszichológia
 • Programozás (Python) és kísérletvezérlés
 • Matlab/Octave programozás

A specializáció felelőse: Király Ildikó

A specializáció gondozója: A Kognitív Pszichológia Tanszék


Munka- és szervezetpszichológia specializáció (szervezet- és vezetéspszichológiai fókusszal)

A Munka- és szervezetpszichológia specializáció célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik mesterszintű felhasználói a pszichológia-tudomány elméleteinek és módszereinek; akik jártasak a pszichológia különféle területein; akik birtokolják a szakma készségeit és technikáit, és önállóan képesek alkalmazni az egyének, csoportok vagy szervezetek hatékonyságának fejlesztésére. Továbbá, célja a naprakész elméleti anyagok és a gyakorlati eszköztár megismertetése; a szakmai készségek és az elkötelezettség kialakítása a pszichológus szakma irányába. Lehetővé teszi a hallgatók számára a mesterségbeli tudás biztos elsajátítását és annak önálló, hivatásszerű gyakorlását. Az oklevél megszerzése után lehetőség nyílik bekapcsolódni a posztgraduális és a Doktori Iskola képzéseibe.

A képzés által nyújtott ismeretek köre:

 • Szervezeti stratégia, struktúra és folyamatok
 • Vezetés- és szervezetpszichológia
 • A kiválasztás, beillesztés, képzés, teljesítmény és karrier menedzsment, valamint ösztönzés
 • Munkahelyi stressz kezelése, reziliencia és egészség fejlesztés
 • A szervezeti elkötelezettség erősítése
 • Csoport és szervezeti dinamika
 • A munkával kapcsolatos lelki problémák felismerése és kezelése
 • Interkulturális menedzsment és kommunikáció
 • Gazdaságpszichológia és döntéshozatal

A specializáció felelőse: Kádi Anna

A specializáció gondozója a Szervezet és Vezetéspszichológia Tanszék


Tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció

Tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció elsősorban gyakorlatban dolgozó szakembereket képez, akik diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési és krízistanácsadás területeivel foglalkozó intézményekben képzelhető el.

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: életvezetési, pár és családi tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, csoportos tanácsadás, óvoda- és iskolapszichológia, nevelési tanácsadás, krízisintervenció, gyermek-pszichodiagnosztika, egészségpszichológiai tanácsadás.   

A specializáció szakmai tartalma, főbb területek:

 • Egyéni életvezetési tanácsadás
 • Csoportos tanácsadás
 • Diagnosztikai módszerek az egyéni tanácsadásban
 • Krízistanácsadás
 • Családi tanácsadás
 • Pálya- és munkatanácsadás
 • Iskolapszichológia
 • Nevelés és oktatás pedagógiája és pszichológiája
 • Fejlődéspszichopatológia és egyéni tanácsadás az iskolában
 • Gyermekvédelmi pszichológia (HH roma)
 • Egészségfejlesztés  és preventív programok iskolában
 • Tanulási zavarok diagnosztikája és fejlesztése
 • Tanulást segítő módszerek, tehetséggondozás
 • Iskolapszichológia esetelemzés és csoportfejlesztés

A specializáció felelőse: Kaló Zsuzsa

A specializáció gondozója a Tanácsadás és Iskolapszichológia Tanszék


Társadalom- és szervezetpszichológia specializáció

A Társadalom- és szervezetpszichológia (szociál- és interkulturális pszichológia) specializáció elméleti és a gyakorlatban is alkalmazható tudást ad a szociálpszichológia és az interkulturális pszichológia területein.

A képzés törzsanyagában a hallgatók elmélyülnek a szociálpszichológia és az interkulturális pszichológia különböző témáiban. Megismerkedhetnek és gyakorlatot szerezhetnek különböző alkalmazott területeken, valamint elsajátítják a kvantitatív és kvalitatív kutatások kivitelezéséhez és prezentálásához szükséges képességeket. A képzés során a társas és társadalmi hatások az emberi gondolkodásban és viselkedésben, a kultúra és emberi viselkedés közti kapcsolat, különböző kultúrák társadalmi integrálása, politikai folyamatok pszichológiai elemzése, szervezeti sokszínűség menedzselése, kisebbségi identitások, társadalmi mozgalmak, politikai viselkedés, globalizációhoz való adaptáció, közösségi média hatása az egyénre és társadalomra, társadalmi egyenlőtlenségek, közösségi intervenciók, a társadalompolitikák szociálpszichológiai vonatkozásai, 21. századi ember témáival foglalkozhatnak a hallgatóink.

A specializáció törzsanyagán kívül a két egység (SzP és IPPI) az Interkulturális és csoportközi pszichológia modult kínálja azoknak, akik tovább szeretnék mélyíteni tudásukat és alaposabban szeretnék megismerni azokat az alkalmazott területeket, melyekkel a kulturális pszichológia és a szociálpszichológia foglalkozik. A Mesterszintű kutatási modult elsősorban azoknak ajánljuk, akik olyan területen szeretnének elhelyezkedni, ahol előnyt jelentenek a kiemelkedő kutatásmódszertani ismeretek, továbbá azoknak, akik PhD képzésre terveznek jelentkezni. További kapcsolódási pontok pedig olyan modulokban is találhatóak, mint a Vezetés és szervezetfejlesztés modul, amely a szervezetekben megjelenő diverzitás és kultúrák közötti kommunikáció kérdéseivel is foglalkozik.

A specializáció felelőse: Hadarics Márton

A specializáció gondozója a Szociálpszichológia Tanszék és az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet