Záróvizsga menete

MA záróvizsga

Kötelező jelleggel érvényes a tanulmányaikat 2017/2018-as tanév szeptemberétől megkezdő hallgatók számára.

 

A pszichológia MA diplomavédés menete és a szakmai felelet előkészítése

A védés jelenléti formában zajlik.

Az MA diplomamunkának 2017/2018-as tanévtől kezdődően két része van: 1. kutatási rész, 2. alkalmazott pszichológiai rész.

Az MA diplomavédésre a hallgatók november 20-ig/április 20-ig töltik fel diplomamunkájuk kutatási részét (témabejelentés a védést megelőző tanévben június 10. és december 10.), december 15-ig/május 15-ig az alkalmazott pszichológiai részét (témabejelentés a védés félévében a szorgalmi időszak 2. hetének vége, pénteki nap) a Neptunba. Késedelmes leadás esetén a késedelem maximum két hét lehet. A diplomavédés időpontjának ismeretében a bírálóknak a védés napját megelőzően két héttel kell elkészíteniük bírálataikat. A kutatási részt két bíráló, az alkalmazott pszichológiai részt egy bíráló bírálja.

Javaslat a kutatási rész bírálatának elkészítése során a szakmai felelethez megfogalmazott kérdésekhez

A bírálók az értékelésen felül 2-2 témát fogalmaznak meg, amit a jelölt a bírálattal együtt megkap, hogy fel tudjon készülni a 4 témából. A szakmai felelet a szakdolgozat bírálói által előre megjelölt 2-2, szakdolgozathoz köthető témák közül egynek a kifejtése, melyet a diplomavédésen az Záróvizsga Államvizsga Bizottság választ ki.

A 2-2 témának kapcsolódnia kell a szakdolgozat témájához, de nem a szakdolgozatban bemutatott empirikus munka további kifejtését segítő, vagy pontosító kérdések ezek, hanem a szakdolgozatban érintett kérdések mögött felsorakozó, a képzés során már tanult elméleti ismeretek, fogalmak, modellek, paradigmák stb. felvázolását kérik a diplomázó hallgatótól. A szakmai feleletre való felkészülés tehát a pszichológus BA és MA képzés során tanultak szakdolgozat szempontjából fókuszáltabb áttekintését és összefoglalását igényli.

Az alkalmazott rész bírálatában a bíráló a bemutatott munkával és ezek hátterével kapcsolatosan tehet fel kérdéseket.

Javaslat a védés során követendő forgatókönyvre

A diplomázó hallgató a bizottság előtt 30 percben prezentálja szakdolgozatának mindkét részét és tesz szakmai feleletet.

 1. a szakdolgozat kutatási részének bemutatására javasolt PowerPoint vagy Prezi használata.

Javasolt 8-10 percben rögzíteni a bemutatást.

 1. A bizottság további kérdéseket fogalmazhat meg a szakdolgozattal kapcsolatban.

Javasolt 5 percben rögzíteni a bírálatokra való reflexiót, önreflexiót és a további kérdések megfogalmazását. Így a prezentációra, a bírálatokra való reflexióra és a kérdésekre adott válaszok megfogalmazására álljon rendelkezésre összesen legalább 15 perc.

Amennyiben a védés elégtelen, szakmai feleletet már nem tehet a hallgató, hanem a következő záróvizsga időszakban ismételheti meg védését és tehet szakmai feleletet, vagy, ha tesz is szakmai feleletet, akkor annak a jegyét a fenti esetben nem viheti magával, hanem újabb szakmai feleletet kell tennie a következő záróvizsga időszakban. Ennek az újraismétlése két éven belül kell bekövetkezzen. A hallgatónak jogában áll további konzultációt igénybe venni témavezetőjétől.

 1. Amennyiben a védés legalább elégséges, szakmai feleletet tehet a hallgató: a bírálók által megfogalmazott témakörök egyikének kifejtése során nem engedélyezhető segédanyag használata, azaz a bizottság előtt nem használható előzetesen elkészített vázlat, összefoglalás, leírás.

Javasolt 5 percben rögzíteni a szakmai felelet.

 1. A szakdolgozat alkalmazott részének bemutatására javasolt PowerPoint vagy Prezi használata, vagy történhet segédeszközök nélkül is.

Javasolt 5-6 percben rögzíteni a bemutatást.

A kutatási és alkalmazott részek lényegének a bemutatása az alábbi szempontok alapján történjék tömören, szakszerűen és lényegretörően:

 • a vizsgált kérdés, probléma lényeget kiemelő összefoglalása, annak bemutatása, hogy miként járul hozzá a dolgozat a területen korábban végzett kutatásokhoz;
 • a diplomamunkáról született bírálói vélemények (témavezetőé és másodolvasóé) figyelembevételével önreflexió az elvégzett munkával kapcsolatosan,
 • a diplomamunka előnyös oldalainak és gyenge pontjainak bemutatása.
 1. Az utolsó 5 percben történjen meg a hallgató értékelésével kapcsolatos egyeztetés és az eredmény visszajelzése.

A szakdolgozat az abszolutórium megszerzéséhez kötelezően teljesítendő tárgy, aminek a teljesítési követelménye a szakdolgozat alkalmazott és kutatási részének leadása.

A szakdolgozat tárgy értékelése a kutatási és alkalmazott rész bírálói által adott jegy átlaga alapján alakul ki.

A védés értékeléséhez felhasználhatók az alábbi szempontok:

Bírálati szempontok a kutatási szakdolgozat védési anyagának pontozásához:

 

KUTATÁSI RÉSZ

1. Az előadás módja, nyelvezete: az előadás nyelvezete világos és szabatos, a szakmai terminológia használata megfelelő

2. Az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása: jól strukturált a mondanivaló, az előadás tükrözik a mondanivaló struktúráját. Az egyes szerkezeti elemek terjedelme arányos. Az ábrák, grafikonok, táblázatok a szöveget alátámasztják/a megértést segítik/az eredményt jól illusztrálják. Az időtartás és időbeosztás megvalósul és optimális.

3. Az előadás tartalma és szakmai színvonala: A kutatott kérdésekben, a hipotézisekben használt konstruktumok konceptualizációja, a kutatás célja világos. A kutatási hipotézisek, kérdések/központi téma megfogalmazása precíz. A kutatási elrendezés, a mintavételezés, az eszközök és eljárások megválasztása és bemutatása megfelel a szakmai elvárásoknak. Kiemeli a legfontosabb eredményeket és, hogy miként járul hozzá a dolgozat a területen korábban végzett kutatásokhoz. Bemutatja a diplomamunka előnyös oldalait és gyenge pontjait.

4. Az előadó vitakészsége: A bírálatokban megfogalmazott szempontokra, kérdésekre, észrevételekre szakszerű a reflektál. A diplomamunkáról született bírálói vélemények (témavezetőé és másodolvasóé) figyelembevételével önreflexió az elvégzett munkával kapcsolatosan.

 

ALKALMAZOTT RÉSZ

1. Az előadás módja, nyelvezete: az előadás nyelvezete világos és szabatos, a szakmai terminológia használata megfelelő.

2. Az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása: jól strukturált a mondanivaló, az előadás tükrözik a mondanivaló struktúráját. Az egyes szerkezeti elemek terjedelme arányos. Az időtartás és időbeosztás megvalósul és optimális.

3. Az előadás tartalma és szakmai színvonala: szakszerűen prezentálja az eset középpontjában álló problémát, röviden bemutatja a kapcsolódó hátteret. Bemutatja röviden a problémaelemzés módját. Összefoglaló elemzést nyújt az elemzések során nyert adatok mentén, esetenként további kérdéseket fogalmaz meg, és esetleg további elemzési terveket mutat be. Kiemeli, hogy miként járul hozzá a dolgozat a területen korábban végzett kutatásokhoz. Bemutatja a diplomamunka előnyös oldalait és gyenge pontjait.

4. Az előadó vitakészsége: A bírálatokban megfogalmazott szempontokra, kérdésekre, észrevételekre szakszerűen reflektál. A diplomamunkáról született bírálói vélemény (témavezetőé) figyelembevételével önreflexió az elvégzett munkával kapcsolatosan.

 

ELMÉLETI TÉTEL

1. A téma elméleti kontextusba helyezése: a téma kontextusa szempontjából fontos, képzés során elsajátított modelleket, paradigmákat stb. felvázolja, a témát ezen tágabb kontextusában tárgyalja.

2. Az előadás módja, nyelvezete: az előadás nyelvezete világos és szabatos, a szakmai terminológia használata megfelelő, ezeket értő módon és szakszerűen használja.

3. Az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása: jól strukturált, logikus az elméleti válasz. Az időtartás és időbeosztás megvalósul és optimális.

4. A válaszadással kapcsolatos összbenyomás: a bizottság azt értékeli, hogy a hiteles, frappáns, szakmailag korrekt válaszadás mennyire sikerült a szakdolgozónak.

Az MA diploma jegye az alábbi pillérek átlaga kerekítve:

 • tanulmányi átlag: a teljes képzés összes tárgyának az átlaga, egyenlő súllyal,
 • szakdolgozat kutatási és alkalmazott részének diplomavédésen kialakuló végső jegye: a bírálók által adott jegy és a két rész védésének átlaga. A védés jegye: a prezentálás és a részkérdésekre adott felelet alapján alakul ki. A szakdolgozat végső jegyébe tehát az alábbi 5 jegy tartozik bele:
 • a kutatási rész 1. bírálójától származó jegy
 • a kutatási rész 2. bírálójától származó jegy
 • a kutatási rész védésének jegye
 • az alkalmazott rész bírálójának jegye
 • az alkalmazott rész védésének jegye
 • szakmai felelet: a szakdolgozat bírálói által előre megjelölt 2-2, a kutatási részhez köthető témák közül egynek a kifejtése, melyet az államvizsgán az Államvizsga Bizottság választ ki.

Kapcsolódó dokumentumok, források:

 • A pszichológiai MA szakon készítendő diplomamunka követelményei a kutatási és alkalmazott részek esetén

További dokumentumok:

MA záróvizsgák időpontjai:

Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia - 2023. január 26., 11.00h

Kognitív pszichológia - 2023. január 23.,10.00h

Computational and Cognitive Neuroscience - 2023. január 23.,10.00h

Társadalom- és szervezetpszichológia - 2023. január 23., 14.00h

Klinikai és egészségpszichológia - 2023. január 24-25. 

Tanácsadás- és iskolapszichológia - 2023. január 12., 9.30h,  január 17., 10.00h

Munka és Szervezetpszichológia - 2023. január 16., 14.00h