Oktatás

Pszichológia Alapképzés

A képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a pszichológia elméleti alapjaiban és alapvető módszereiben jártasak, valamint betekintést adjon az alkalmazott pszichológia részterületeibe. Olyan készségek és technikák elsajátítását teszi lehetővé, amelyeket a hallgató a későbbiekben szakemberként fel tud használni egyének, csoportok és szervezetek működésének mérésére, megismerésére és fejlesztésére.

Kompetenciáink a következő témákban mutatkoznak meg:

  • Szociálpszichológiai kutatási terepgyakorlat az alábbi témákban: online shopping és vásárlás, vásárlói attitűdök és preferanciák, vezetéspszichológia, szervezeti változások, stb.
  • Bevezetés a közgazdaságtan és fogyasztás határtudományaiba
  • Pszichológiai készségtréning az időmenedzsmentben, kommunikációs készségekben, jungi személyiségelméletekben, stb.
  • Megfigyelés és terepvizsgálat, Interjú, fókuszcsoport és tartalomelemzés
  • Bevezetés a munka- és szervezetpszichológiába

További információt az alábbi linken talál: https://pszi.ppk.elte.hu/pszichologia-ba
 

Pszichológia Mesterképzés

A képzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik mesterszintű felhasználói a pszichológia-tudomány elméleteinek és módszereinek; akik jártasak a pszichológia különféle területein; akik birtokolják a szakma készségeit és technikáit, és önállóan képesek alkalmazni az egyének, csoportok vagy szervezetek hatékonyságának fejlesztésére. Továbbá, célja a naprakész elméleti anyagok és a gyakorlati eszköztár megismertetése; a szakmai készségek és az elkötelezettség kialakítása a pszichológus szakma irányába. Lehetővé teszi a hallgatók számára a mesterségbeli tudás biztos elsajátítását és annak önálló, hivatásszerű gyakorlását. Az oklevél megszerzése után lehetőség nyílik bekapcsolódni a posztgraduális és a Doktori Iskola képzéseibe.

Kompetenciáink a következő témákban mutatkoznak meg a Szervezet- és Vezetéspszichológia témakörén belül:

Szervezeti stratégia, struktúra és szervezeti működés
Szervezetpszichológia
Vezetéspszichológia
Gazdaságpszichológia
Személyzeti pszichológia
Vállalkozás és innováció
Szervezetpszichológiai kutatásmódszertan
Esetvezetés és szupervízió
Egybefüggő szakmai terepgyakorlat
 

Kötelezően választandó, társtudományi modul (az alábbi négy modul közül az egyik választandó)

Vezetés- és szervezetfejlesztés modul

Vezetés- és szervezetfejlesztési irányzatok
Vezetésfejlesztés és coaching
Szervezeti kommunikáció
Szervezetfejlesztés

Egyéni és csoportos fejlesztés modul

Csoport- és szervezeti dinamika
Tréningek a szervezetben
Szociodráma
Tréneri készségfejlesztés

Környezetpszichológia modul

Könyezetpszichológia
Tér-elméletek, tér-dilemmák
Könyezetdinamika
Ergonómia és pszichológiai ökológia

Gazdasági és szervezeti kommunikáció modul

A fogyasztás pszichológiája
A fogyasztói pszichológia kurrens irányzatai
Gazdasági, fogyasztói kommunikáció
Reklámpszichológia

 

További információt az alábbi linken talál: https://pszi.ppk.elte.hu/pszichologia-ma

 

Doktori Iskola: Szocializáció és Társadalmi folyamatok Program

A program célja a hallgatók felkészítése kreatív kutatásokra. Lehetővé teszi számukra olyan témakörök tanulmányozását, melyek az egyén és a társadalom viszonyával kapcsolatosak, valamint amelyek a társadalmi folyamatok pszichológiai összetevőit, hatótényezőit érintik.

A társadalomtudományok kapcsolódó ágainak szempontjait is belevonva, a Doktori Iskola célja a szocializációs szabályok és jelenségek integrált módon való közvetítése – mint az egyén fejlődése, beilleszkedése és szerepvállalása a társadalmon belül. Ilyen értelemben, a tudományos felkészítés a szociálpszichológián túl kiterjed a neveléspszichológia, a fejlődéslélektan és az interkulturális pszichológia számos területére, miközben a gazdasági-, szervezeti- és politikai döntéshozatal pszichológiai vonatkozásait is tárgyalja. A társadalom, a kultúra és a gazdaság egymástól függően és természetes módon alakítják és építik a környezetet – mint azt a környezetpszichológiai kutatások eredményei szisztematikusan igazolják.

A program keretet ad és felkészít a történeti politikai- és szervezetpszichológia tudományos művelésére és alkalmazására is (nem utolsó sorban megcélozva a non-profit szférát, mint az iskolai szervezeteket).

További információt az alábbi linkre kattintva talál: https://www.ppk.elte.hu/pszichologiaphd