A Szociálpszichológiai Tanszék Kutatásai

AKTUÁLIS KUTATÁSI PÁLYÁZATAINK

NKFI-6 Kutatási Pályázat

Tanszékünk több tagja is résztvevője a K-119433 NKFI-6 Kutatási Pályázatnak. A Kende Anna vezetésével megvalósult pályázat címe "A társas identitás hatása a csoportközi előítéletekre és a kollektív cselekvésre." A pályázatban tanszékünk oktatói közül részt vesz Hadarics Márton, Krekó Péter és Szabó Zsolt Péter, tanszékünk doktori hallgatói közül pedig Lantos Nóra Anna, Faragó Laura, Nyúl Boglárka és Szekeres Hanna. A pályázat érdekessége, hogy egy konzorcium keretében valósul meg a Pécsi Tudományegyetem BTK Szociálpszichológia Tanszékével, így mind a kutatások elméleti háttere, mind a behozott módszerek sokszínűek, kezdve a kísérleti technikáktól a narratív pszichológiai elemzésig. A kutatás fő célja, hogy feltárja az identitás, az észlelt fenyegetés és a csoportközi attitűdök közötti kapcsolatot, és azok csoportközi viselkedésre gyakorolt hatását. Az identitás vizsgálatában fontos hangsúlyt helyezünk a történelmi örökségre, arra ahogy a jelen csoportközi viszonyaira hatást gyakorolnak a múltbéli konfliktusok. Ebből a szempontból az előítéleteket kifejezetten funkcionálisnak tekintjük, amelyet a történelmi reprezentációk alakítanak. A kutatásunk vizsgálja, hogy a csoportidentitás különböző értelmezései -például az érzelmi kötődés, illetve a csoport felsőbbrendűségét hirdető glorifikáció- hogyan befolyásolják a csoportközi attitűdöket. Az előítéletesség szempontjából főleg a romák felé irányuló attitűdöket vizsgáljuk, de több a pályázathoz kapcsolódó vizsgálatban mérjük a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdöket is. 
A pályázat nyilvános adatai elérhetők itt.
 

A romák elleni diszkrimináció csökkentésének bizonyítékokon alapuló módszerei Európa változó politikai környezetében

A romákkal kapcsolatos diszkrimináció csökkentését szolgálja az az összességében 430 ezer eurós pályázat, amelyet Kende Anna, a Szociálpszichológia Tanszék vezetője irányításával nyert el egy öt résztvevős, nemzetközi egyetemi konzorcium az Európai Bizottság döntése nyomán.  Az “Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe” című projekt civilek és véleményformálók bevonásával ad lehetőséget olyan kutatásra, amelyek segíthetnek a romákkal kapcsolatos diszkrimináció elleni fellépésben, azáltal, hogy feltérképezik azok pszichológiai mozgatórugóit.
A konzorciumot a PPK koordinálja; tagja még az University of Limerick (Írország), a Iasi Egyetem (Románia), a Párizs-Nanterres-i Egyetem (Franciaország), valamint a Szlovák Tudományos Akadémia.

NKP-pályázat

Tanszékünk, az ELTE másik három karával együttműködésben  elnyerte a a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt kiírt Nemzeti Kiválósági program egy pályázatát. Ennek keretében célunk az online biztonságérzet összetevőinek megismerése, illetve erre alapozva egy intervenciós program kialakítása. A három éves kutatássorozat vezetője Ujhelyi Adrienn, résztvevői Fejes-Vékássy Lili (doktorandusz), Ferenczy-Nyúl Boglárka (doktorandusz), Hadarics Márton (adjunktus) Kapornaky Mihály (MA hallgató), Kende Anna (docens) és Szabó Zsolt (adjunktus).

ÚNKP 2018

Kende Anna: A szexuális zaklatás kérdése a csoportközi konfliktusok szükségletalapú modelljének értelmezési keretében

A szexuális zaklatás mindig olyan személyközi helyzetben fordul elő, ahol az egyik fél személyesen vagy egy csoport tagjaként hatalmi fölénnyel rendelkezik a másik felett. A szexuális zaklatás jelensége tehát nem véletlenül kapcsolódik aszimmetrikus módon a férfiak és nők csoportjához. A szexuális zaklatás elleni küzdelem tehát csak akkor lehet sikeres, ha a kérdést a nők és férfiak társadalmi viszonyaiba ágyazva, csoportközi konfliktusként értelmezi.

A csoportközi megbékélés szükségletalapú modelljéből (Shnabel & Nadler, 2008) kiindulva az elkövetői csoport tagjainál a morális megítélés, az áldozati csoport tagjai számára a hatalomhoz való hozzáférés hiánya jelenti a legfőbb fenyegetést. A helyreállításra e két csoport tagjai akkor motiváltak, ha biztosítva látják e szükségleteik kielégítését.

Ebből az értelmezési keretből kiindulva egy kérdőíves kutatást folytattunk le a #MeToo kampányhoz kapcsolódóan (N = 10293). A kérdőíves vizsgálat eredményei a nők esetén teljes egészében, a férfiak esetén csak részben erősítették meg a szükségletalapú modell alapján megfogalmazott hipotéziseket. A kampány tehát elsősorban a nők mint áldozati csoport szükségleteire reflektált, de csak korlátozottan tudta a férfiak morális szükségleteit kielégíteni feltehetően éppen azért, mert a férfiak egy része a szexuális zaklatást nem csoport-, hanem személyközi kérdésként értelmezi. A #MeToo kampánnyal kapcsolatos kutatásunk rámutatott arra, hogy milyen további lépések szükségesek ahhoz, hogy a szexuális zaklatásokat visszaszorító kampány a férfiak és a nők körében egyaránt sikeres legyen. 

Lantos Nóra Anna: A privilégiummal és hátránnyal kapcsolatos tudatosság és a kollektív cselekvés kapcsolata

A privilégium olyan előjogokat és előnyöket jelent a társadalomban, amelyek láthatatlanok a birtokosaik számára. Éppen ezért a privilégium tudatosítása, vagy éppen más csoportok hátrányainak a megvilágítása fontos lépés ahhoz, hogy a többségi tagok támogatóak legyenek a kisebbségekkel szemben, és hogy szövetséges kollektív cselekvésben vegyenek részt. Több kísérletben a privilégium manipuláció sikeres volt az előítélet-csökkentésben, illetve mobilizációban. Azonban magyar kontextusban a résztvevők éppen ellenkezőleg, reaktanciával reagáltak a privilégiumukra, és inkább reagáltak támogatóan akkor, ha a külső csoport hátránya került megvilágításba. Kutatásomban az eltérő eredményeket a nyugati és magyar kontextusbeli különbségek vizsgálatával értelmezem.

ENGAGE

We are proud to announce that in January a new DG Justice project started. ENGAGE –“Using contact interventions to promote engagement and mobilisation for social change” – addresses the discrimination of Roma people in Europe building on the assumption that anti-Gypsyism and a hostile normative political context create obstacles to Roma inclusion and the social engagement of Roma and non-Roma people alike. The aim of this project is to 1) addressing the problem of antigypyismn and indifference among members of non-Roma majority; 2) increasing Roma activism and engagement; 3) mobilising the non-Roma population as allies for social change. The teams led by Kende Anna will explore how interventions reducing anti-Gypsyism can be set up to increase Roma engagement and mobilise non-Roma allyship. Cooperation between ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszék, Uccu Roma Informális OKtatási Alapítvány, Universidad de Améría, Ústav vyskumu sociálnej komunikácie SAV.

More information: here

„Doktori Projektek” konzorciális kutatás-támogatási pályázat 2021

Doktori hallgatóink (Bata Erzsébet, Gurka Éva, Linzenbold Ildikó) elnyerték a 2021-es konzorciális kutatási támogatást. Kutatásuk „Az egyenlőtlenség pszichológiai vonatkozásai – proszociálitás, identitás és szubjektív jóllét” címet viseli, a projekt megvalósulásáért pedig Hadarics Márton és Pántya József, a Szociálpszichológia Tanszék oktatói felelősek. A vizsgálat célja a szubjektíven megélt státusz, valamint a státuszkülönbségekkel kapcsolatos attitűdök proszocialitásra, szubjektív jóllétre, valamint oktatási preferenciákra gyakorolt hatásainak reprezentatív mintán történő feltérképezése.

LEZÁRULT PÁLYÁZATAINK

Az antiszemitizmus és romaellenesség különböző megnyilvánulásaival kapcsolatos hatékony küzdelem a csoportközi kapcsolatos hatékony pszichológiai intervencióin keresztül

 (Combatting Diverse Expressions of Antisemitism and Antigypyism by Effective Psychological Interventions in Intergroup Relations) - (32.5.1C080032.0) című projekt az ELTE Szociálpszichológia Tanszékének és a Social Development Institute Kutató és Elemző Intézet együttműködésében valósul meg. A pályázatot az “Erinnerung, Verantwoortung und Zukunft – Emlékezet, felelősség és jövő” nevű berlini intézet támogatja, a “Facing Antisemitism and Antigypsyism – Szembenézés az antiszemitizmussal és romaellenességgel” című pályázat keretében. A kutatás során összegyűjtjük és újraelemezzük az antiszemitizmus és romaellenesség témakörében készült publikált és nem publikált kutatási eredményeket és intervenciókat. A projekt 4 szakaszból áll: kutatások metaanalízise, intervenciós hatásvizsgálatok elemzése, online kérdőíves vizsgálat és fókuszcsoport beszélgetések civil szervezetek képviselőivel. A projekt résztvevői: Kende Anna, Kovács Mónika, Szabó Péter Zsolt, Hadarics Márton, Lantos Nóra Anna, Nyúl Boglárka, Faragó Laura, Hunyadi Bulcsú, László Róbert, Krekó Péter, Juhász Attila.

További információk a pályázatról itt.

Az EVZ pályázatból készült jelentés itt olvasható angolul és magyarul