Szociálpszichológia szigorlat tételsor

A szigorlat írásbeli beugróból és két szóbeli feleletből áll. A vizsga két része egy napon történik.

A sikeres írásbeli eredménye az adott vizsgaidőszak végéig érvényes. A szóbeli vizsgán A tételt húz a vizsgázó, melyekből vázlatot készít, s azokat a kérdések nyomán előadja. Külön „B”-tételt nem kapnak, viszont a bizottság kérdezni fog a véletlenszerűen kapott „A”-tételhez kapcsolódó „B”-tételekről 

A-tételsor

 • 1. A szociálpszichológia alapjai: alapelvek, módszertani és etikai kérdések
 • 2. Társas megismerés: attribúció és személyekről alkotott benyomások
 • 3. Az én társas aspektusai: énfogalom, énkép, önértékelés, társas összehasonlítás, énbemutatás, önmonitorozás és önszabályozás
 • 4. Csoportpercepció: a sztereotípiák kialakulása, tartóssága és változ(tat)ása
 • 5. Attitűd: fogalma, mérése, funkciói, attitűd és viselkedés, meggyőzés
 • 6. Személyközi kapcsolatok: a felszínes vonzalomtól a közeli kapcsolatokig
 • 7. Segítségnyújtás és agresszió, kooperáció és versengés
 • 8. Befolyásolás a csoportban: csoportnormák, döntéshozatal a csoportban, konformizmus, többségi konszenzus kialakítása és aláaknázása, csoportgondol; kisebbségi befolyás
 • 9. Csoporton belüli folyamatok: csoportdinamika, hatalom, vezetés, engedelmesség és lázadás, kölcsönös függés, csoportlégkör és csoportteljesítmény, társadalmi dilemmák
 • 10. Csoportközi viszonyok: társas identitás, csoportközi konfliktusok és előítéletek, konfliktus- és előítélet-csökkentő módszerek, szociális dominancia, kollektív cselekvés

B-tételsor

A B-tételek a szociálpszichológia szempontjából legfontosabb iskolákat, irányzatokat tartalmazzák. A szigorlat során az lesz a feladata, hogy elhelyezze ezeket a szociálpszichológia történetben, kiemelve a többi irányzattól eltérő sajátosságaikat. Továbbá emelje ki azokat a területeket, melyek megismeréséhez leginkább hozzájárult, megemlítve a legfontosabb empirikus kutatásokat, elméleteket, illetve kutatókat.

 • 1. A modern szociálpszichológia története és előzményei, legfontosabb irányzatok az európai és amerikai szociálpszichológiában
 • 2. Alaklélektani szemlélet a szociálpszichológiában
 • 3. Behaviorista nézőpont
 • 4. Kognitív pszichológiai nézőpont: információfeldolgozás és motivált társas megismerés
 • 5. Közgazdasági nézőpont: racionális döntés, csereelmélet, játékelmélet
 • 6. Társadalmi, kultúrközi és kulturális nézőpont
 • 7. Evolúciós nézőpont

Kötelező irodalom: Smith, E. R., Mackie, D. M. és Claypool, H. (2016) Szociálpszichológia. Budapest: Eötvös kiadó

A tankönyvön kívül a Szociálpszichológia előadásokon, gyakorlatokon és kutatásmódszertani kurzusokon elhangzottak ismerete is szükséges a sikeres szigorlathoz